Jokihiset ry:n säännöt

Hyväksytty 22.10.2019 Vantaalla. Merkitty yhdistysrekisteriin 26.11.2019.

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Jokihiset, lyhenteenä Johi, jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Vantaa ja kielenä suomi. Yhdistys voi käyttää toiminnassaan myös ruotsin ja englannin kieltä.

Lippukunta kuuluu jäsenenä Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry -partiopiiriin. Partiopiiri on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsen.

Lippukunta kuuluu jäsenenä Partiokannus ry -aluejärjestöön.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Lippukunnan tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa.

Tarkoitustaan lippukunta toteuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n peruskirjassa määritellyin partiokasvatuksen muodoin, joita toteutetaan muun muassa johtajakoulutuksessa, kokouksissa, kursseilla, leireillä, retkillä, vaelluksilla ja ikäkausittain toteutetussa partio-ohjelmassa.

Lippukunnan toiminnassa noudatetaan Suomen Partiolaisten linjausta monimuotoisuuden ja avoimuuden toteutumisesta järjestön toiminnassa.

Lippukunta voi tehdä yhteistyötä Vantaan seurakuntien kanssa. Lippukunnan harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustusta. Muuta uskontoa tunnustaville ja tunnustuksellisiin uskontokuntiin kuulumattomille partiolaisille varataan mahdollisuus saada elämänkatsomustiedollista kasvatusta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Toimintansa tukemiseksi lippukunta voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtaimistoa ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan apurahoja, avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa kannatustuotteiden myyntiä ja partiotarvikkeiden välitystoimintaa jäsenilleen sekä järjestää pääsymaksullisia huvitilaisuuksia, arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä asianomaisen luvan saatuaan.

3 § Jäsenet

Lippukunnan jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka hyväksyy sen säännöt ja tarkoituksen. Alle 15-vuotias hyväksytään jäseneksi vain huoltajan suostumuksella. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus.

Lippukunnan varsinaisia eli A-jäseniä ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet. Lippukunnan muut jäsenet ovat B-jäseniä.

Lippukunnan hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta kolmen kuukauden kuluttua sen erääntymisestä.

Lippukunnan kokouksissa kaikilla jäsenillä on puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Aiemmin jäseninä olleet säilyttävät jäsenoikeutensa jäsenedellytysten muuttumisesta huolimatta.

4 § Jäsen- ja aloitusmaksut

Lippukunnan jäsenet suorittavat vuosittain lippukunnan kevätkokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen A- ja B-jäsenille. Lippukunta voi valtuuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n keräämään lippukunnan kevätkokouksen vahvistamat jäsenmaksut.

Liittymisvuotenaan uudet jäsenet suorittavat lippukunnan kevätkokouksen vahvistaman aloitusmaksun. Aloitusmaksu voi olla erisuuruinen A- ja B-jäsenille.

5 § Hallinto

Lippukunnan hallituksen valitsee lippukunnan syyskokous. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi, lisäksi vähintään kaksi ja enintään kahdeksan muuta jäsentä.

Lippukunnanjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan lippukunnan varajohtajaksi, kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan sekä keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

6 § Taustayhteisöt ja vanhempainneuvosto

Lippukunnalla voi olla taustayhteisöjä ja vanhempainneuvosto, jotka eivät ole lippukunnan elimiä.

Taustayhteisö tukee lippukunnan toimintaa yhteistoiminnassa sen kanssa ja lippukunta puolestaan pyrkii toiminnassaan noudattamaan taustayhteisön periaatteita näiden sääntöjen 2 §:n puitteissa.

Vanhempainneuvosto muodostuu jäsenten vanhemmista ja muista lippukunnan toiminnan tukemisesta kiinnostuneista henkilöistä. Vanhempainneuvoston tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa sen kanssa.

7 § Lippukunnanjohtajan tehtävät

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on yhdessä lippukunnan hallituksen muiden jäsenten kanssa

1) johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti,

2) kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa ja

3) pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin, partiopiiriin ja muihin sidosryhmiin.

8 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

1) suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan kokousten, sääntöjen, lain sekä partiosta yleisesti annettujen ohjeiden mukaisesti sekä vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta,

2) pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksi liittymis- ja erottamiskysymykset sekä päättää jäsenten eronneeksi katsomisesta näiden sääntöjen 3 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa,

3) huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta,

4) valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat,

5) toimeenpanna lippukunnan kokouksen päätökset,

6) valita lippukunnan edustajat piirin ja aluejärjestön kokouksiin ja

7) edustaa lippukuntaa.

9 § Nimen merkitseminen

Lippukunnan nimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa hallituksen jäsenen kirjoittamaan lippukunnan nimen yksinään.

10 § Toiminta- ja tilikausi

Lippukunnan toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

11 § Talous

Tilit on jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kevätkokousta.

12 § Lippukunnan varsinaiset kokoukset

Lippukunta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Lippukunnan kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Kevätkokouksen tehtävänä on

1) päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilipäätöksen vahvistamisesta sekä niiden ja toiminnantarkastajan lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä,

2) vahvistaa seuraavan toimintakauden jäsen- ja aloitusmaksut sekä kokouksen päätöksen mukaisesti tarvittaessa valtuuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry keräämään lippukunnan jäsenmaksut ja

3) käsitellä muut mahdolliset asiat.

Syyskokouksen tehtävänä on

1) vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle,

2) valita lippukunnanjohtaja seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi,

3) vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi,

4) vahvistaa hallituksen muut jäsenet seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi,

5) valita toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan lippukunnan seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa ja

6) käsitellä muut mahdolliset asiat.

Lippukunnan kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai lippukunnan kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

13 § Ylimääräinen kokous

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) lippukunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä tarpeellisena.

14 § Kokouskutsut

Lippukunnan kokousten kutsu on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle ja lähetettävä postitse tai sähköpostitse jäsenille.

15 § Ohjesäännöt

Lippukunnanjohtajan, hallituksen muiden jäsenten ja lippukunnan toimihenkilöiden tehtävien toiminnan tarkempaa sääntelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

17 § Lippukunnan purkaminen

Päätös lippukunnan purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä lippukunnan kokouksessa, kun purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa päätöstä. Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat lippukunnan päämäärien mukaiseen toimintaan purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.

Jokihiset Expanded Navigation


×

Jokihiset Site Map


×

Menu Kirjaudu sisälle